Sponsor a Child

Tusar Sunar

Tusar Sunar

  • Male
  • 13 years old
  • Kathmandu
Sponsor
Mahesh Bayalkoti

Mahesh Bayalkoti

  • Male
  • 14 years old
  • Kathmandu
Sponsor
Prakash Damai

Prakash Damai

  • Male
  • 14 years old
  • Kathmandu
Sponsor

Victim Support & Rehabilitation Program
(PRISON FELLOWSHIP NEPAL)
Physical Address: House No. 298/15 Shreemarga, Lazimpat-2, Kathmandu
Mailing Address: P.O. Box: 1546, Kathmandu, Nepal
Tel.:+977-1-4432650, +977-1-4427578
E-mail: dneupane@pfnepal.org.np